หมวดสินค้า
ข่าวและกิจกรรม
จัดการสัมนาในหัว ข้อเรื่อง “ SIMATIC INOVATION ”
23 พ.ย. 59

บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผ้ูจำหนายอุปกรณไฟฟาและระบบควบคุมอัตโนมัติร่วมกับ บริษัท สยามราชธานี ออโตเมชั่นจำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า “SIEMENS” อย่างเป็นทางการ และ SIEMENS (THAILAND) LTTD. จัดการสัมนาในหัว ข้อเรื่อง “ SIMATIC INOVATION ”  เมื่อ วันอังคาร ที่15 กันยายน 2552  ห้องเกาแสน ชั้น 9 โรงแรมลีการ เด็นทพลาซา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาClose